p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

Instructiuni pentru Autori

Instrucțiuni pentru Autori

 

Criterii și informații pentru lucrări

Lucrările și fișierele atașate trebuie trimise în format electronic către Redactorul Șef prin e-mail: secretariat.arpp@gmail.com.

Manuscrisele trebuie însoțite de o scrisoare de intenție ce trebuie sa includă:

– declarație privind drepturile de autor,

– declarație asupra considerațiilor etice,

– declarație asupra conflictelor de interese.

Lucrările trimise pentru publicare au aprobarea implicită a fiecărui autor, nu au mai fost trimise simultan niciunei alte publicații și nu au fost publicate în altă revistă în întregime sau într-o formă similară. Aceste reguli se aplică conținutului articolului, tabelelor și figurilor dar nu sunt valabile pentru abstracte. Autorii trebuie să declare în scrisoarea de intenție dacă lucrarea conține date, informații despre pacienți sau alte materiale și rezultate care au fost deja publicate, au apărut on-line sau au fost trimise pentru publicare.

Manuscrisele acceptate devin proprietatea permanentă a Revistei Române de Psihiatrie. Ele nu pot fi republicate fără permisiunea editorului.

 

Drepturile de autor

Toți autorii menționați trebuie sa îndeplinească criteriile pentru drepturile de autor după cum este menționat în „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” concepute de Comitetul Internațional al Editorilor de Jurnale Medicale (www.icmje.org).

Revista Română de Psihiatrie consideră toți autorii ca fiind responsabili pentru conținutul întregului articol.

 

Considerații etice

Dacă proiectul științific implică subiecți umani sau animale de experiențe, autorii trebuie să declare în manuscris că protocolul a fost aprobat de către Comitetul de Etică al Instituției în care s-a desfășurat cercetarea. O declarație asupra consimțământului informat pentru cercetări pe subiecți umani trebuie să existe în text împreună cu numele consiliului instituției ce a aprobat protocolul de studiu. Autorii trebuie să asigure confidențialitatea pacientului. Nu se vor folosi nume reale, inițiale sau informații ce ar putea duce la identificarea unei anume persoane fără consimțământul informat pentru publicare. Atunci când sunt trimise fotografii ale unor pacienți, consimțământul acestora trebuie obținut anterior trimiterii articolului iar acest lucru face parte din responsabilitățile autorului. Editorii își rezervă dreptul de a respinge o lucrare pe considerente etice. Toți autorii sunt responsabili pentru respectarea principiilor etice.

 

Conflicte de interese

Autorii trebuie să certifice următoarele:

–         suportul financiar și material pentru cercetare.

–         toate afiliațiile sau implicațiile financiare (ex. angajări, consultanțe, onorarii, fonduri, granturi, patente primite sau în așteptare, redevențe) cu orice organizație sau persoană care are un interes financiar sau se află într-un conflict de interese cu subiectul sau materialele discutate în manuscris, vor fi declarate la acest capitol sau într-un atașament.

–         absența unui interes financiar legat de manuscris.

Absența fondurilor trebuie de asemenea declarată. Declarația asupra conflictelor de interese va fi publicată la sfârșitul lucrării. Se vor trimite toate documentele necesare, semnate, prin e-mail către Editor Șef: secretariat.arpp@gmail.com.

 

Procesul de Peer Review

Atunci când un nou articol este submis autorul primește un e-mail de confirmare. Acest e-mail conține un număr unic de înregistrare folosit ca referință pentru viitoarele conversații cu autorul.

Inițial, echipa editorială verifică daca manuscrisul îndeplinește toate condițiile din punct de vedere al editării. Dacă manuscrisul nu îndeplinește toate criteriile este considerat respins și autorul corespondent este informat pentru a corecta eventualele erori. Dacă toate cerințele pentru editare au fost îndeplinite, editorul selectează doi evaluatori care vor analiza manuscrisul în mod independent. Acești evaluatori au experiență în procesul de „peer-review” și sunt specialiști din domeniu. Toți evaluatorii prezintă afilieri academice. De obicei, afilierea evaluatorilor este diferită de cea a autorilor.

Editorul trimite manuscrisul în formă electronică fiecărui evaluator împreună cu invitația de a efectua evaluarea în termen de 30 de zile. Evaluatorii vor analiza manuscrisul din perspectiva clarității, semnificației, originalității, calității, limbajului și relevanței. Se folosește o scală de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul „excelent” iar 1 calificativul „slab”. În urma evaluării se acordă o recomandare dintre următoarele:

 1. Accept fără modificări
 2. Accept cu modificări minore
 3. Accept cu modificări majore
 4. Respins

Editorul trimite deciziile evaluatorilor către autorul corespondent cu un comentariu care sintetizează părerea acestora. În cazul unei recomandări de tip C, autorii vor retrimite versiunea corectată a manuscrisului în 15 zile după primirea notificării din partea editorului. Editorul urmează aceeași procedură ca în cazul primei submiteri și va primi de la evaluatori o altă recomandare fie de tipul A (accept) sau B/C (este necesară o nouă corectură). Dacă răspunsul este B/C, procesul de submitere va fi reluat conform acelorași programări. În această etapă, evaluatorii pot trimite doar calificativele A (accept) sau D (respins). Orice decizie va fi comunicată autorului corespondent. La fiecare 90 de zile, comitetul editorial organizează o ședință în care decide ordinea publicării articolelor acceptate.

 

Clarificări

Frauda științifică este un eveniment rar, dar atunci când se petrece are un impact semnificativ asupra integrității comunității științifice. În eventualitatea în care Comitetul Editorial descoperă posibile dovezi ale unei fraude, acesta va lua legătura, confidențial, cu autorul articolului pentru a îi oferi posibilitatea unei clarificări adecvate a situației. Daca rezultatul acestei acțiuni nu este satisfăcător, se va lua legătura cu reprezentanții instituției de proveniența a lucrării și se va lăsa la îndemâna acestora soluționarea adecvată a problemei. În funcție de situație, Revista Româna de Psihiatrie poate alege să publice erate, rectificări sau retractări.

 

Pregătirea manuscrisului

Autorii români trebuie sa trimită manuscrisele redactate atât în limba engleză cât și în limba româna, inclusiv titlul, abstractul și cuvintele cheie. Autorii străini vor trimite lucrarea în limba engleză.

Manuscrisele trebuie să respecte criteriile emise în „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” concepute de Comitetul Internațional al Editorilor de Jurnale Medicale (www.icmje.org).

Nu se vor introduce tabele sau figuri în documentul de tip text,  doar se va specifica inserția lor în text. (ex., Inserție Tabel Nr. 3 ). Acestea vor fi trimise în fișiere separate. Fișierele vor primi o denumire descriptivă și adecvată.

 

Organizarea manuscrisului

Prima pagină trebuie să conțină Titlul articolului ce trebuie să fie scurt, specific și descriptiv. accentuând ideea principală a articolului. Este de evitat un al doilea titlu. Nu se va numerota titlul, ex. I sau Partea I și nu va conține afirmații declarative. Lungimea titlului, inclusiv punctuația și spațiile, nu trebuie să depășească 150 de caractere (ideal sub 100 de caractere).

A doua pagină conține:

 1. a) Prenumele, inițiala celui de al doilea prenume și numele autorilor, fără grade științifice, didactice sau militare;
 2. b) Nota de subsolcare menționează titlurile științifice ale autorilor, numele și adresa locului de muncă (instituție și departament) pentru fiecare autor; datele de contact ale autorului ce corespondează (adresă completă, adresă de e-mail), precum și adresa instituției și a departamentului unde s-a desfășurat cercetarea. Datele de contact vor fi publicate în revista în lipsa unei cereri formulate expres de către autor ca aceste date să nu fie publicate.

A treia pagină:

 1. a) Abstractelepentru articole originale nu trebuie să depășească 300 de cuvinte și trebuie să conțină 5 paragrafe cu denumirile: Introducere, Obiective, Metode, Rezultate și Concluzii.
 2. b) Cuvinte cheie. Se vor folosi maxim 6 cuvinte (minim 3) potrivit Index medicus.

Următoarele pagini (pentru articolele originale) trebuie organizate astfel:

 1. a) Introducere(nu mai mult de 25% din text)
 2. b) Materiale și metodeletrebuie descrise suficient de detaliat încât să poată fi reproduse de alte echipe de cercetare. Aceeași denumire a produselor trebuie menținuta în întregul text.
 3. c) Rezultateletrebuie prezentate concis. Tabelele și figurile nu vor repeta textul.
 4. d) Discuțiileau rolul de a așeza rezultatele într-un context și de a pregăti concluziile autorilor. Informațiile din Introducere sau Rezultate nu trebuie repetate decât în cazul necesității unei mai bune clarificări. Discuțiile trebuie de asemenea să includă și o comparație între rezultatele obținute și alte studii din literatură, cu explicații și ipoteze asupra diferențelor observate, comentarii asupra importanței studiului și statusul actual al subiectului investigat, probleme nerezolvate și întrebări la care se va răspunde în viitor.
 5. e) În plus față de obișnuita recunoaștere a non-autorilor ce au avut o contribuție la studiu, la secțiunea de certificărise va menționa prezența oricărui conflict de interese.
 6. f) Abrevierilevor fi precedate de termenul neprescurtat la prima apariție în text. O listă a tuturor prescurtărilor ce se regăsesc în text se va afla la sfârșitul articolului.
 7. g) Referințele vor fi inserate conform stilului Vancouver.

 

Adresa la care se vor trimite manuscrisele:

REVISTA ROMÂNĂ DE PSIHIATRIE ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE PSIHIATRIE ȘI PSIHOTERAPIE

 

Editor-Șef: Prof. Dr. Cătălina TUDOSE

E-mail: secretariat.arpp@gmail.com

 

Editor executiv: Șef de Lucrări Dr. Valentin MATEI

E-mail: valipmatei@yahoo.com

 

Web-editor: Viorel Roman

E-mail: aliat@artelecom.net

 

Ediție imprimată: www.e-psihiatrie.ro/revista

Ediție online: www.romjpsychiat.ro