p-ISSN: 1454-7848
e-ISSN: 2068-7176

Audit de sanatate mintala

Abstract

Auditul de sãnãtate mintalã, desfãsurat în România în perioada 28 august-1 septembrie 2000, a fost organizat de cãtre Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii (OMS) împreunã cu Ministerul Român al Sãnãtãtii, Biroul de Legãturã OMS pentru România si Liga Românã pentru Sãnãtate Mintalã.

Auditul de sãnãtate mintalã, desfãsurat în România în perioada 28 august-1 septembrie 2000, a fost organizat de cãtre Biroul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii (OMS) împreunã cu Ministerul Român al Sãnãtãtii, Biroul de Legãturã OMS pentru România si Liga Românã pentru Sãnãtate Mintalã.

Auditul a fost o premierã, întrucât a fost pentru prima datã când o activitate de acest gen a avut loc într-o tarã din Europa.

Grupul de experti OMS care s-a deplasat în perioada Auditului în tara noastrã a fost format din: Prof. Franz Baro (Belgia), Dr. John Henderson (Scotia), Prof. Vivianne Kovess (Franta), Prof. Lars Jacobsson (Suedia), Psih. Leen Meulenbergs (Belgia), Dr. Jean-Yves Cozic (Franta).

Programul a fost organizat tinându-se cont de o serie de obiective necesare unui audit de sãnãtate mintalã cum ar fi: aprecierea stãrii actuale si decelarea necesitãtilor (exprimate, depistate sau neacoperite), investigarea resurselor si a sistemului de investitii, evaluarea serviciilor existente (structuri si functii), a modului în care se integreazã componentele de sãnãtate fizicã cu cele de sãnãtate psihicã, managementul economic si psihiatric, existenta unei legislatii care sã se bazeze pe respectarea echitãtii, egalitãtii si a drepturilor omului.

În acest sens, programul deosebit de încãrcat al auditului, s-a desfãsurat astfel:
În prima zi au fost organizate întâlniri la nivelul diferitelor departamente ale Ministerului Sãnãtãtii (Directia Generalã a Asistentei Medicale, Directia Promovarea Sãnãtãtii si Sãnãtate Comunitarã, Directia de Resurse Umane si Formare Profesionalã, Centrul de Calcul si Statisticã), la Casa Nationalã de Asigurãri Medicale, la un Dispensar de Medicinã Generalã; a avut loc de asemenea o întâlnire cu reprezentanti ai Comisiilor de Sãnãtate si de Politicã Externã ale Parlamentului României. Tot în aceastã primã zi o parte din grupul de experti OMS s-a deplasat la Spitalul clinic din Craiova si la Spitalul Poiana Mare (judetul Dolj).
Ziua a doua a vizitei a fost consacratã întâlnirilor cu functionarii superiori din unele ministere implicate sau/si interesate de problematica sãnãtãtii mintale cum ar fi: Ministerul Educatiei Nationale (Directia Învãtãmânt Superior si Cercetare Stiintificã), Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (Directia pentru Egalitatea Sanselor), Ministerul Justitiei, Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul Tineretului si Sportului, Agentia Nationalã de Turism (Directia Relatii Internationale, Ministerul Afacerilor Externe. Dupã amiaza a fost vizitat Centrul de Sãnãtate Mintalã Titan si a avut loc o întâlnire cu reprezentanti al Fundatiei Soros pentru o Societate Deschisã.
În cadrul celei de a treia zile Grupul de experti OMS s-a întâlnit la Spitalul „Alexandru Obregia” (Punctul de Informare si Documentare si Centrul Medico-psihologic cu profesionisti de sãnãtate mintalã (psihiatri, psihologi, cadre medii), printre care si reprezentanti ai tinerei generatii, ca si cu o serie de ONG-uri care activeazã în domeniul sãnãtãtii mintale (Societatea românã Alzheimer, Fundatiile Estuar, Reso, ALIAT, Casa Deschisã – Bucuresti, Orizonturi – Cîmpulung Moldovenesc, Liga Românã pentru Sãnãtate Mintalã, Asociatia Psihiatricã Românã), cu beneficiari ai serviciilor de sãnãtate mintalã, pacienti sau fosti pacienti.
În cea de a patra zi au fost vizitate structuri de psihiatrie, de neuropsihiatrie infantilã si de sãnãtate mintalã în judetele Iasi si Sibiu.

Grupul de experti OMS, împreunã cu membrii Grupului de resurse (cei care s-au ocupat de buna desfãsurare a auditului) s-au întâlnit în final atât cu Ministrul Sãnãtãtii – Dl. Hajdu Gabor, cât si cu Secretarul de Stat – Prof. Dr. Irinel Popescu, cãrora li s-au prezentat concluziile preliminare ale acestui audit, s-au purtat discutii utile si la obiect, identificându-se posibilitãti concrete de aplicare a unor mãsuri reformatoare în domeniul psihiatriei si al sãnãtãtii mintale.

Concluziile acestei etape au fost deasemenea prezentate si comentate atât cu jurnalisti din presa scrisã si audiovizualã, cât si cu reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor participante la audit.

Experienta si abilitatea expertilor OMS au fãcut ca întrevederile sã nu aibã deloc un caracter formal, iar numãrul celor cu care s-au purtat convorbiri sau cãrora li s-au cerut opinii a fost surprinzãtor de mare (peste 100 de persoane din Bucuresti, Timisoara, Iasi, Craiova, Tg. Mures, Sibiu, Satu Mare, Cîmpulung Moldovenesc, pentru timpul scurt petrecut în România de cãtre membrii Grupului de experti, astfel încât rezultatul global al auditului a cãpãtat o amploare pe care nici optimismul initial al organizatorilor nu ar fi putut-o prevedea.

Concluziile finale vor fi prezentate de cãtre Dr. Wolfgang Rutz – responsabilul Programului de sãnãtate mintalã OMS/Copenhaga si Prof. Franz Baro – seful Grupului OMS/Europa de evaluare a sãnãtãtii mintale, comisiilor de resort ale autoritãtilor legislative si executive cu putere de decizie, cel mai târziu în primul trimestru al anului viitor. Bogdana Tudorache

Recomandãrile grupului OMS pentru auditul de sãnãtate mintalã

1. Dispozitii legale:
1.1. Luarea în consideratie a adoptãrii unei legi cu privire la politica de sãnãtate mintalã si protectia persoanelor cu tulburãri mintale.
1.2. Alinierea prevederilor legii de sãnãtate mintalã din România la prevederile Consiliului Europei si ale Natiunilor Unite cu privire la respectarea drepturilor omului.
1.3. Asigurarea implementãrii si a deplinei întelegeri a acestei legi de toti factorii implicati în domeniu; sã se stabileascã un comitet mixt (profesionisti si neprofesionisti care au un interes în domeniu) pentru a evalua acest lucru.

2. Ministerul Sãnãtãtii
2.1. Sã se ia în consideratie desemnarea unei persoane/echipe responsabile pe problemele de sãnãtate mintalã.
2.2. Sã se ia în considerare stabilirea unui comitet interministerial care sã includã, de exemplu, reprezentanti ai ministerului justitiei, ministerului muncii si protectiei sociale, ministerului educatiei, ministerului tineretului si sportului.
2.3. Sã se stabileascã un comitet consultativ permanent cu Liga Românã de Sãnãtate Mintalã si alte ONG-uri, inclusiv cu reprezentanti ai familiilor si ai beneficiarilor, precum si reprezentanti ai profesionistilor implicati în serviciile de sãnãtate mintalã ca, de exemplu, Asociatia Românã de Psihiatrie.
2.4. Sã se stabileascã o coordonare intersectorialã pentru sãnãtate mintalã la nivel regional si local.
2.5. Sã se îmbunãtãteascã strategiile de monitorizare si evaluare în sãnãtate mintalã: anchete epidemiologice, o mai bunã utilizare a informatiilor colectate dins ervicii, evaluarea serviciilor si îndeosebi evaluarea calitãtii lor, evaluarea din punct de vedere economic (cost/eficientã).

3. Îmbunãtãtirea serviciilor de psihiatrie:
3.1. Dezvoltarea serviciilor de psihiatrie comunitarã si a unui sprijin social si economic adecvat.
3.2. Stabilirea unor echipe multidisciplinare care sã includã, de exemplu, asistenti medicali, psihologi, asistenti sociali, psihoterapeuti.
3.3. Dezvoltarea serviciilor de psihoterapie si de reabilitare psihosocialã.

4. Sã se ia în considerare exemplele de bunã practicã existente pentru diseminarea si generalizarea lor la scarã nationalã, dezvoltarea programelor de pregãtire profesionalã continuã si a programelor de colectare a datelor pertinente si analiza lor.

5. Oportunitãti pentru România de a participa la programele de destigmatizare si împotriva discriminãrii persoanelor cu probleme de sãnãtate mintalã, cu respectul drepturilor pacientilor, de exemplu, confidentialitatea.